• Dịch vụ cung cấp nhân sự tạm thời bao gồm: Các công ty tăng cường nhân viên IT, nhân viên tạm thời IT, các công ty cung cấp nhân viên công nghệ hoặc các giải pháp nhân sự kỹ thuật và nhân viên hợp đồng IT.
  • Lập trình viên công nghệ chuyên nghiệp (Full Stack Software Developers)
  • Kỹ thuật viên kỹ thuật số (Digitally Skilled Technicians)

Hiện nay, sự khan hiếm những tài năng phát triển phần mềm không phải là một vấn đề chỉ giới hạn trong các doanh nghiệp tại Việt Nam mà cả trên thế giới. Việc tìm kiếm các lập trình viên, đặc biệt là các vị trí IT trong lĩnh vực quan trọng như y tế, tài chính, dịch vụ, các công nghệ tân tiến như NFT, Metaverse, IoT, AI, Blockchain…  ngày càng tăng, là một thách thức toàn cầu. Điều này là rất quan trọng và không chỉ là vấn đề của bộ phận nhân sự. Nó thực sự là một vấn đề thử thách trong kinh doanh. Do đó, để tham gia giải quyết vấn đề này, A YERSIN đã ký kết hợp tác với EduCLaaS Singapore là nền tảng đào tạo, giảng dạy kỹ thuật số trên toàn châu Á nhằm mục đích cung cấp nhân tài vào sự phát triển doanh nghiệp để chuyển đổi nền kinh tế kỹ thuật số toàn diện.